سکوی نئوفای هیراز در حال اجرای آزمایشی پلتفرم و اخذ مجوزات قانونی