هیراز اولین نئوفای ایران

سجاد خزائی

بنیانگذار و مدیرعامل

دکتری مدیریت بازرگانی/بازاریابی

مدیریت ثروت به معنای تام با نئوفای هیراز

هیراز به عنوان اولین نئوفای ایران قصد دارد تمام خدمات مالی را با روش های نوین، آسان و آنلاین در یک جا جمع کند. وام و تامین مالی/ سرومایه گذاری و پس انداز / بانکی / بیمه و دیگر خدمات مالی

هیراز در برگیرنده همه مفاهیم نوین در قالب نئوبانک، نئوبیمه و نئولند است

همچنین هیراز به مثابه یک دوست وظیفه خود می داند تا سواد مالی همه افراد جامعه را به منظور نیل به اهداف مالی ایشان و در نهایت ایجاد یک اقتصاد پویا، ارتقاء دهد.

کسب و کار هیراز، مدیریت و توسعه ثروت شما است . درباره هیراز بیشتر بدانید.

خدمات مالی هیراز

کسب و کار هیراز، مدیریت و توسعه ثروت شما است

وام و تامین مالی
هیراز با بدون ضامن و سفته با وثایق متنوع اقدام به ارائه تسهیلات مالی خرد به صورت آنلاین و سریع می کند.
سرمایه گذاری و پس انداز
هیراز با بدون ضامن و سفته با وثایق متنوع اقدام به ارائه تسهیلات مالی خرد به صورت آنلاین و سریع می کند.
بیمه
هیراز با بدون ضامن و سفته با وثایق متنوع اقدام به ارائه تسهیلات مالی خرد به صورت آنلاین و سریع می کند.
سواد مالی
هیراز با بدون ضامن و سفته با وثایق متنوع اقدام به ارائه تسهیلات مالی خرد به صورت آنلاین و سریع می کند.
صرافی
هیراز با بدون ضامن و سفته با وثایق متنوع اقدام به ارائه تسهیلات مالی خرد به صورت آنلاین و سریع می کند.
مشاوره خرید
هیراز با بدون ضامن و سفته با وثایق متنوع اقدام به ارائه تسهیلات مالی خرد به صورت آنلاین و سریع می کند.

تیم هیراز

اولین نئوفای ایران